Studije, planovi i programi

 

ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM

Prema važećem Zakonu o gradnji, projektant je dužan prije izradeglavnog projekta zgrade, kojim se ispunjavaju zahtjevi energetske učinkovitosti, izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru.

Za zgrade s ploštinom korisne površine 50 m2 i većom, koje moraju ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti i koje se griju na unutarnju temperaturu ≥ 18 °C, mora se istražiti isplativost primjene alternativnih energetskih sustava, koji se temelje na decentraliziranim sustavima obnovljivih izvora energije, daljinskom/blokovskom grijanju i/ili hlađenju, naročito ako se baziraju na obnovljivim izvorima energije, na sustavima kogeneracije, te dizalicama topline. Elaborat je obavezan prilog projektnoj dokumentaciji i mora biti dostupan za provjeru nadležnim tijelima. 

 

PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I
TOPLINSKU ZAŠTITU

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, 130/14), donosi brojne promjene u područje zgradarstva, a posebice kada je riječ o projektiranju, izvođenju i tehničkom opremanju zgrada te energetskoj učinkovitosti zgrada.

Njime se propisuju:

 • tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti pri projektiranju i građenju novih zgrada te tijekom uporabe postojećih zgrada, koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12°C
 • tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti pri projektiranju rekonstrukcije postojećih zgrada, koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12°C
 • svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode u odnosu na njihove bitne značajke, a koji se ugrađuju u zgradu u svrhu ispunjavanja temeljnog zahtjeva za građevinu (gospodarenje energijom i očuvanje topline)
 • sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu
 • sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade
 • održavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu
 • itd.

Istodobno, njime se u hrvatski pravni poredak prenosi prenosi Direktiva 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada, u dijelu koji se odnosi na propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih i postojećih zgrada, kod kojih se provode značajne obnove, minimalne zahtjeve građevnih dijelova zgrada koji čine dio ovojnice zgrade i tehničkih sustava zgrada kada se ugrađuju, mijenjaju ili moderniziraju te potrebu izrade elaborata tehničke, ekološke i ekonomske primjenjivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom za nove zgrade.

 

LIFE-CYCLE ANALIZE

Life-cycle analiza (analiza životnog ciklusa) koristi metode za procjenu utjecaja određenog proizvoda, procesa ili aktivnosti na okoliš. LCA analizira sve ili više faza životnog ciklusa proizvoda, uzima u obzir različite utjecaje tih faza na okoliš , ocjenjuje, analizira i interpretira rezultate. LCA daje odgovore na pitanja:

 • kako projektirati i dizajnirati proizvod
 • koje vrste sirovina koristiti
 • koje izvore energije koristiti
 • koju vrstu ambalaže koristiti
 • kako upravljati otpadom
 • koji su relevantni indikatori uticaja na okoliš
 • koja je odgovarajuća strategija marketinga
 • itd.

 

TROŠKOVNO OPTIMALNA STUDIJA

Prema zahtjevu Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. godine o energetskim svojstvima, potrebno je postaviti minimalne uvjete na energetsko svojstvo zgrade na način da je postignuta troškovno optimalna razina. Troškovno optimalna razina definira se kao razina energetskih svojstava, koja omogućava najniži trošak tijekom procijenjenog gospodarskog vijeka zgrade. U obzir se trebaju uzeti troškovi ulaganja, koji su u vezi s energijom, troškovi održavanja i rada (uključujući troškove i uštede energije, kategoriju zgrade, zaradu od proizvedene energije) ako postoje i procijenjeni gospodarski uporabni vijek.

 

PREDINVESTICIJSKE STUDIJE

Planiranje investicijskih projekata, između ostalog, uključuje i izradu predinvesticijske studije projekta. Predinvesticijska studija temelji se na analitičko-dokumentacijskoj podlozi za prethodnu ocjenu investicijskih varijanti, da bi se odabrala najpovoljnija ideja i dokazala ekonomska isplativost projektne ideje, povećala vjerojatnost realizacije te smanjio rizik. Na temelju dobivenih spoznaja daje se prijedlog klijentima kako unaprijediti razvojni projekt te koje je elemente potrebno uključiti da bi projekt bio isplativ. Preporuke idu u smjeru pronalaženja dodatnih izvora financiranja ili smanjenja investicijskih troškova.

 

STUDIJE IZVODLJIVOSTI PROJEKATA

Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi (eng. feasibility study with cost-benefit analysis) izrađuju se za gradove i općine, ministarstva i agencije, sveučilišta, škole i ostale institucije kojima je potrebna kao dio projektne dokumentacije za ostvarivanje sufinanciranja projekata. Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi izrađuju se na temelju izrađene projektne dokumentacije, procjene troškova iz idejnog projekta ili troškovnika na temelju izrađenog glavnog projekta.

 

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Akcijski plan energetske učinkovitosti donose jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi, a mogu ga donijeti i druge jedinice lokalne samouprave. Svrha Akcijskog plana je odrediti smjernice za provedbu politike poboljšanja energetske učinkovitosti kroz energetske uštede, poštujući pri tom energetske potrebe jedinice lokalne samouprave te načela održivosti i zaštite okoliša. Donošenjem Akcijskog plana energetske učinkovitosti ispunjava se obveza utvrđena Zakonom o energetskoj učinkovitosti.

 

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA
(Sustainable Energy Action Plan – SEAP)

Akcijski plan energetski održivog razvoja (SEAP) temeljni je dokument, koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom energetskom stanju, identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata energetskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva na gradskoj razini. Akcijski plan u svim svojim segmentima treba biti usuglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima EU, nacionalnoj i lokalnoj razini, a donosi se za određeno vremensko razdoblje.

Pošaljite nam upit za uslugu: Studije, planovi i programi
Prethodni sadržaj:
Projektiranje
Sljedeći sadržaj:
ESCO projekti